ព្រះអើយលេងចឹងម៉ង!!គ្លីនិកឯកទេសស្ត្រីមួយកន្លែង ឡាយវីដេអូស្ដែងៗ ការវះកាត់ពង្រួមទ្វា.រ.មា.ស.ស្ត្រីពីធំទៅតូច ដូចនារីក្រមុំវ័យ១៨ឆ្នាំ…(មានវីដេអូ)

~

ថ្មីៗនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសំដែងការហួសចិត្តនូវគ្លីនិកឯកទេសស្ត្រីមួយកន្លែងឡាយវីដេអូស្ដែងៗការវះកាត់ពង្រួមទ្វា.រ.មា.ស.ស្ត្រីដែលធ្វើអោយអ្នកមើលហើយក្ដៅខ្លួន។

~

ក្នុងការវះ.កា.ត់ បន្តឹង ទ្វារមាស គឺ ទម្រង់ការ នៃ ការវះ.កា.ត់ មួយ ដែលត្រូវបានគេស្គាល ថា ជា ការធ្វើអោយ ទ្វារមាស របស់ ស្ត្រី មាន ភាព ក្មេង វ័យ មកវិញ ដោយ វា បាន កំណត់ គោលដៅ ដោយ ការធ្វើ អោយ សាច់ដុំ របស់ ទា្វរ មាស ទទួលបាន មកវិញ នូវ អាយ ត ពល ភាព ដែល វា ត្រូវ បាន បាត់បង់ ក្នុងអំឡុងពេល នៃ ការ សម្រាលកូន និង ដំណើរ ចាស់ជរា នៃ អាយុកាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើ ទម្រង់ការ នៃ ការវះ.កា.ត់ បន្តឹង ទ្វារមាស នេះ បាន ផ្តល់ នូវ បម្រែបម្រួល អ្វីខ្លះ ?

~

វា បាន ជួយ បន្តឹង ដល់ សាច់ដុំ ទ្វារមាស ដែល បាន បាត់បង់ ភាពរួមណែនតឹងរបស់ពួកវាដោយសារតែ ការ សម្រាលកូន ឬ ដំណើរការ ចាស់ជរា ពី ធម្មជាតិ ដែល កើតមាន ចំពោះ ស្ត្រី ។ ទ្វារមាស ដែល ហាក់ មាន ភាព ចំហ ធំ ពេក គឺ អាច បង្កើត នូវ ភាព អៀ ន ខ្មាស ជា ខ្លាំង ចំពោះ ស្ត្រី ជា ច្រើន ដែល ពួកគេ នឹង មិន ហ៊ាន ធ្វើ ការ រួ.ម.ភេ.ទ តទៅទៀត នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការធ្វើ អោយ ទ្វារមាស រួម តូច គឺ អាច ធ្វើអោយ ការ ត្រដុស កកិត ដែល កើតមាន ក្នុងអំឡុងពេល នៃ ការ ដាក់បញ្ចូល លិ.ង្គ

~

កាន់តែ មាន ភាពងាយស្រួល ហើយ ជា លទ្ធផល នោះ គឺ វា នឹង អាច បង្កើន នូវ អារម្មណ៍ នៃ ការ ត្រេ.ក.ត្រ.អាល ចំពោះស្ត្រីនិងដៃគូ រួ.ម.ភេ.ទ របស់ នាង ក្នុងអំឡុងពេល នៃ ការ រួ.ម.ភេ.ទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វា ជា ជម្រើស នៃ ការព្យាបាល មួយ ដ៏ សាក សម សម្រាប់ ស្ត្រី ទាំងឡាយណា ដែល មិន ធ្លាប់បាន ទទួល ការព្យាបាល អ្វី ផ្សេង ទៀត ពីមុនមក និង សាក សម ផងដែរ សម្រាប់ ស្ត្រី ទាំងឡាយណា ដែល ធ្លាប់បាន ព្យាយាមអនុវត្តនូវលំហាត់ប្រាណបែប kegel ជាមួយ នឹង ការទទួល បាន នូវ លទ្ធផលមួយដ៏ល្អ ។

~

ទម្រង់ការ នៃ ការវះកាត់ នេះ អាច ត្រូវបាន អនុវត្តបាន ចំពោះ ស្ត្រី រាល់ រូប ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើ ទម្រង់ការ នៃ ការវះកាត់ នវ ត្រូវ បាន ប្រព្រឹត្តទៅ ដូចម្តេចខ្លះ ?
ការ វះ កា ត់ នេះ ត្រូវ ចំណាយ រយៈពេល ប្រហែលជា ២ ម៉ោង ។ ដើម្បី អាច ធ្វើអោយ ទ្វារមាស រួម តូច បាន នោះ គ្រូពេទ្យ ជំនាញ ផ្នែក វះកាត់ ត្រូវ ធ្វើការ កាត់ ស្នាម ពីរ ស្របគ្នា ដ៏ ឆ្ងាយ ពី ផ្នែក ខាងក្រៅ ទៅ ដល់ ផ្នែក ខាង ក្នុង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ប្រសិនបើ ភាព ទន់ ហាក់ មាន តែ បន្តិច នោះ វា ត្រូវបាន គេ កាត់ និង យក ចេញ នូវ ស្នាម ឈ្នូត បណ្តោយ នៃ ជាលិកា ភ្នាស ស្តើង ហើយ បន្ទាប់ មក វា ត្រូវបាន គេ រំលាយចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជា ព្រំដែន មួយ ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ មាន សភាព ទន់ ខ្លាំង កើតមាន នោះ វា ជា ការចាំបាច់ ដែល ត្រូវធ្វើ ការចង ផ្តុំ សាច់ដុំ ដែល ត្រូវបានរកឃើញ តាម ថ្នេរ កាត់ ដែល បាន ធ្វើ នៅក្នុង ភ្នាស ស្តើង នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធី នេះ គឺ អាច ធ្វើអោយ សាច់ដុំ ទ្វារមាស ទទួលបាន នូវ ភាព តឹង ណែន និង មាន សម្តត្ថភាព រឹងមាំ ជាង មុន ។

~

ការវះកាត់ ប្រភេទ នេះ គឺ អាច អោយ អ តិ ថិ ជ ន ធ្វើការ ដើរ បាន ដូច ធម្មតា ដូចនេះ វា មិន តម្រូវ អោយមាន ការ សម្រាក ព្យាបាល ក្នុង មន្ទីរពេទ្យ នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជា លទ្ធផលការធ្វើ អោយ ទ្វារមាស តឹង ណែន ជាថ្មី ម្តងទៀត នេះ គឺ នឹង អនុញ្ញាត អោយ អ្នក ទទួលបាន នូវ អារម្មណ៍ ត្រេកត្រអាល ជាមួយនឹង ការរួម ភេទ បាន ជាង មុន និង វា អាច នឹង ជួយ ធ្វើអោយអ្នកមានទំនុក ចិត្ត ទៅលើរាងកាយរបស់អ្នក ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ វា ក៏ បានផ្តល់នូវ អារម្មណ៍ សុខសាន្ត ចំពោះ ដៃគូ រួ.ម.ភេ.ទ របស់ ពួកគេ បាន ផង ដែរ ។

~

ជាមួយនឹង វិធីសាស្ត្រ នៃ ការវះកាត់ បែប ថ្មី ក្នុងការ បន្តឹង ទ្វា រ មា ស នេះ គឺ អាច ធ្វើអោយ អ្នក ទទួលបាន មកវិញ នូវ អារម្មណ៍ ដែល អ្នក បាន បា ត់ ប ង់ ជាច្រើន ឆ្នាំ មក ដែល អ្នក ធ្លាប់ គិតថា វា នឹង មិន អាច កើតមាន ជា ថ្មី ម្តងទៀត នោះ ទេ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔