យូរៗកូនស្រីមកលេងផ្ទះម្ដង ឪពុកគ្រាន់តែឃើញកូនមកភ្លាមក៏ទាញដៃនាងចូលក្នុងផ្ទះរហូតនាងសន្លប់ចូលពេទ្យ ពេលសួរនាំកូនដឹងរឿងភ្លាម ម្តាយស្លុតចិត្តស្ទើរគាំងព្រោះ..

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញា ក់ផ្អើ លមួយបា នកើតឡើង ខណៈ ដែលមា នក រណី កូនស្រី ខានមកផ្ទះ យូរ ស្រា ប់ តែមកលេ ងផ្ទះម្តង ចំពេល ម្តាយ មិននៅ ត្រូវបានឪពុក ចា .ប់
អូសដៃ ចូ ល ក្នុងប ន្ទប់ចាក់ សោរ ហើយ


បាន ធ្វើសក ម្មភា ព ចា .ប់ រំ .លោ .ភ បានចំនួន៥ដង រហូ តដល់ទ ន់ខ្លួន ស ន្ល ប់ បា ត់ មា ត់ ឈឹង​​ ដែ លករ ណី នេះបា នកើ តឡើងនៅ ក្នុ ងផ្ទះ រ បស់ក្មេ ងស្រីរ ងគ្រោះ ស្ថិ តនៅ ក្នុងខេត្ត ចា ន់បូ រីប្រ ទេ សថៃ។យោ ងតាម កា រឱ្យ ដឹង ពីសំណា ក់មិ ត្តភ ក្តិរបស់ក្មេ ងស្រី រង គ្រោះ បា នឱ្យដឹងថា មុនពេលកើ ត ហេតុ ពួកនា ងបា ន

នាំគ្នា ត្រល ប់មក ពីក្រុ ងថេប ដើម្បី
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មកលេង ស្រុ កកំណើត។ខណៈដែល ជូន ក្មេងស្រី រងគ្រោះមកដល់ផ្ទះ គាប់ជួនម្តាយរបស់នាងមិននៅផ្ទះ ក៏ឃើ ញ តែ ឪពុក ស្រាប់ តែបា ន ចា .ប់ អូ សដៃ នាង ចូលទៅក្នុ ងផ្ទះដោ យ សារតែ ជារឿ ងឪពុ កកូនគេ ទើបនា ងដែល ជាមិត្ត ភ ក្តិមិនចា ប់អារ ម្មណ៍ លុះមួយសន្ទុះធំក្រោយមក ស្រាប់តែ

បុរសជាឪពុករត់ចេញមកក្រៅផ្ទះស្រែករកគេឯងឱ្យជួយ ដោយសារតែកូនស្រីរបស់ខ្លួន បា ត់ មា ត់ បា ត់ ក រ ស ន្ល ប់ ឈឹ ង ក៏ត្រូ វបានអ្ន កជិត ខាងជួយបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ លុះនា ងដឹង ខ្លួនឡើ ងទើ បនា ងបានរៀបរា ប់ប្រា ប់ម្តាយ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ បស់នាងថា ពេលនា ង មកដល់ផ្ទះ ឪពុកនាងបាន ចា .ប់ អូស ដៃចូ លក្នុ ង បន្ទប់ ហើយធ្វើសក ម្ម ភា ពចា .ប់ ទាំង កំ រោ ល រហូតបានសម្រេចដល់តែ៥ដងឯណោះ ដែលធ្វើឱ្យនាងមិនអាចស៊ូទ្រាំបានទើប ​​ស ន្ល ប់ បែបនេះ។ ក្រោយ បាន លឺកូន ស្រីរៀបរាប់បែបនេះម្តា យក៏បា នរត់ ទៅប្តឹ ង ស ម ត្ថកិ ច្ចដើម្បីឱ្យធ្វើការ ឃា .ត់ ខ្លួនបុរសដែលជាឪពុកខាងលើភ្លាមៗ ហើយឪពុករូបនោះក៏បានសារ ភា ពផងដែរថា

គាត់ពិតជាបានធ្វើបែ បនេះដា ក់កូន ស្រីរបស់ គា ត់ពិតមែន។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោ យ កើ ត ហេ តុ បុរស ខាងលើត្រូ វបា នសម ត្ថកិ ច្ច ឃា. ត់ ខ្លួនយកទៅ ចា .ត់ ការតា ម នីតិ វិធី ខណៈកូនស្រីត្រូវសម្រាក មន្ទីរពេទ្យដើ ម្បីបន្ត តា មដា នអាការៈសិន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔