គួរដឹង!!! ក្នុង៥ដំណាក់កាល នេះថា គួរធ្វើពេល រួ. ម ភេ. ទ ដៃគូររបស់អ្នកនិងចូលចិត្ត……..

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីដំណាក់កាលទាំង ៥ ដែល នា រី មិនអាច រួ. ម ភេ. ទ បាន ព្រោះអាចមា ន គ្រោះ. ថ្នា ក់ ខ្លាំ ង ណាស់។ តើមានពេលណាខ្លះទៅ?
១.នៅដំណាក់កាលដែលអ្នក កំ ពុ ង តែ ប្រ ឈ ម មុខនឹង ជំ ងឺ ធ្ង. ន់ ធ្ងរ ឬក្នុងច ន្លោះពេលនៃការព្យា បា ល ជំ ងឺ អ្នកមិ ន គួរ រួ. ម ភេ. ទ ឡើយ ព្រោះ មេ រោគអាចចូលក្នុងរាងកាយអ្នកលឿនណាស់ ដោយសារតែសុខភា ព អ្នកនៅខ្សោយ។ ជាហេតុដែលធ្វើ ឲ្យ ជំងឺអ្នកកាន់ តែ ធ្ង. ន់ ធ្ងរ ទៅជាមិនខា នឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

២.នៅពេលដែលអ្នកទើបតែមា ន ផ្ទៃ ពោះ និងពេលដែលអ្នកជិតគ្រប់ខែ អ្នកមិ នគួរ រួ. ម ភេ. ទ ទេ ព្រោះ ទារក ក្នុង ផ្ទៃងា យ នឹងកើ ត មា ន ប ញ្ហា ណា ស់។ ជាពិសេស បើអ្នកមានប្រវត្តិធ្លាប់ រ លូ ត កូន អ្នកគួរតែ ចៀ សពី ការ រួ. ម ភេ.ទ នេះឲ្យ ឆ្ងាយ ទើបមិនធ្វើឲ្យអ្ន ក បា ត់ ប ង់កូ ន ម្តងទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

៣.នៅពេលដែលអ្ន ក ញ៉ាំ ស្រា ស្រ វឹ ង អារម្មណ៍មិ ន នឹង នរ ឬនឿ យ ហ ត់ ខ្លាំ ង អ្នកមិនគួរធ្វើ ការ រួ. ម ភេ. ទ ឡើយ ព្រោះបើ អ្ន ក រួ. ម ភេ. ទ ហើយមិន ប្រ យ័ ត្ន មា ន ផ្ទៃ ពោះ នោះ ទារក ក្នុងផ្ទៃ នឹងអាចកើតមា ន ប ញ្ហា ដោយមានរូបរាងមិនគ្ រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរ តែ ប្រ យ័ ត្ន ឲ្យបានខ្ព ស់។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៤.នៅចន្លោះពេលដែលអ្នក ម ក រ ដូ វ និងពេលដែលទើបតែអស់ អ្នកមិនគួរ ប្រ ញា ប់ រួ. ម ភេ. ទ ភ្លាមនោះទេ ព្រោះ ស្បូ ន អ្នកនៅមិន ទា ន់ បិ ទ ស្.រួ ល បួ ល ផង។ ដូចនេះបើអ្នកហ៊ា ន តែ រួ. ម ភេ. ទ នោះ មេរោគ នឹងងា យចូលស្បូនលឿ នជាទីបំផុត។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យ ប៉ះ ពា ល់ ដ ល់ ស្បូ នអ្នកខ្លាំងណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

៥.ក្រោយពេលដែលអ្នកទើប តែ កើតកូន រួ. ច ក៏អ្នកមិន គួរ រួ. ម ភេ. ទ ភ្លា ម ដែរ ព្រោះ រ .បួ. ស អ្នកមិនទា ន់ ជា ស្.រួ ល បួ ល។ បើអ្នកហ៊ាន តែ រូ ម ភេ. ទ នឹង អាចធ្វើ ឲ្យ ប្រះ. ឬ រ ហែ. កដោ យធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពា ល់ដ ល់ សុ ខ ភា ព អ្នកខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរ តែ ចៀ ស កុំ រួ. ម ភេ. ទ ក្នុង៥ដំណាក់កាលនេះឲ្យសោះ៕

~

~

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔