ចុមៗ!!របរដឹកសាកសពជារបរពេញនិយមណាស់នៅពេលនេះដោយដឹកស​​​​ពក្នុង១ម៉ោងបានរហូតដល់៣០០$ឯណោះ…

បរទេស៖ពិតជានឹកស្មានមិនដល់ដោយឃើញមានការចែករំលែករូបភាពជាច្រើនសន្លឹក​ដោយឃើញថាមានការដឹកជញ្ជូនសា.កស.ព តាមម៉ូតូមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអានិតអាសូរដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសក្រីក្រនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឯណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមប្រភពពត៏មានបានឲ្យដឹងថានៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោគឺមានការដឹកជញ្ជូនសាកសពទៅកាន់កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យដោយមានរុំសាកសពនឹងក្រណាត់ដឹកតាមម៉ូតូដែលជាទម្លាប់របស់ពួកគេហើយមានភាពងាយស្រួលអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាការដឹកជូនដល់គ្រួសារនៃស.ពនេះមានតម្លៃរហូតដល់ ៣០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមមួយម៉ោង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះបីជាមានទីតាំងស្ថិតនៅដាច់ស្រយ៉ាលយ៉ាងណាក៍ដោយ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសាកសពត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយការប្រើប្រាស់រថយន្តឬក៍យាន្តជំនិះផ្សេងទៀតដែរ ដោយមានការបិទបាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ទាំងនេះវិញពួកគាត់ពិតជាគួរអោយអាណិតខ្លាំងណាស់ដោយត្រូវដឹកសាកសពតាមម៉ូតូទៅវិញ។វាគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសក្រីក្រនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមម្នាក់រស់នៅប្រទេសកេនយ៉ា បានចែករំលែកនូវរូបភាពដែលគួរអោយព្រឺឆ្អឹងខ្នងដែលបានបង្ហាញពី​របៀបដែលអ្នកស្រុកនៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ ដឹកជញ្ជូនសាកសពទៅកាន់កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បានរុំសាកសពនឹងក្រណាត់ហើយចងរិតយ៉ាងតឹងដឹកតាមម៉ូតូឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសាធារណៈដូចដែលគេដឹករបស់របរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែរ។នេះគឺជាទម្លាប់របស់អ្នកដែលរស់នៅប្រទេសនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាកសពទៅដល់កន្លែងតែម្តង។ ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលចំពោះគ្រួសារនៃសពពួកគេភាគច្រើនបានជ្រើសរើសយកនូវជម្រើសមួយនេះ។ចំពោះតម្លៃវិញវាអាចរហូតដល់ ៣០០ …

មកដឹងពីមូលហេតុ !! ប្រទេសកម្ពុជា ស្រ្តីមានចំនួនច្រើនជាងបុរស នៅក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំចុងក្រោយព្រោះ………….

១០ឆ្នាំចុងក្រោយ ចំនួនស្ត្រីនៅកម្ពុជា នៅតែមានច្រើនជាងបុរស (ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ស្រ្តីនៅតែមានចំនួនច្រើនជាងបុរស នៅក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពោលពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។ នេះបើតាមលទ្ធផលជំរឿន ឆ្នាំ២០១៩ ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ ក្រោមអធិបតីភាព របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ~ ~ បើតាមលោកស្រី ហង់ …

ទៀតហើយៗ !! កម្លាំង​នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ ឡោ ម​ព័ទ្ធ​វីឡា ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ឲ្យ​ចូលខ្លួន​ទៅ​បំភ្លឺ ព្រោះ………

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំង​នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំ​ដោយ​មន្ត្រី​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ធ្វើការ​ឡោម​ព័ទ្ធ​វីឡា​មួយ​កន្លែង​របស់​លោកស្រី​ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ជា​អ្នកលក់​ឡេ​តាម​អន​ឡាញ​ល្បីឈ្មោះ ដែល​ការ​ឡោម​ព័ទ្ធ​នេះ មាន​បំណង​ឃាត់ខ្លួន​លោកស្រី​ឧកញ៉ា តាម​ដីកាតែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ពុំ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ដោយ​សង្ស័យ​ថា លោកស្រី​ឧ​ញ៉ា​រូប​នោះ​បាន​គេចខ្លួន​បាត់​ទៅ​ហើយ ។ ~ ~ ហេតុការណ៍​នោះ បាន​កើតឡើង​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៣​និង​៣០​នាទី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បុរី​មូ​ន​ថោ​ន (MOON TOWN) ក្នុងភូមិ​គោក​ចំបក់ …

ចាប់ទៀតហើយៗ !! កម្លាំង​នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ ឡោម​ព័ទ្ធ​វីឡា ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ឲ្យ​ចូលខ្លួន​ទៅ​បំភ្លឺ ព្រោះ………

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំង​នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំ​ដោយ​មន្ត្រី​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ធ្វើការ​ឡោម​ព័ទ្ធ​វីឡា​មួយ​កន្លែង​របស់​លោកស្រី​ឧកញ៉ា អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ជា​អ្នកលក់​ឡេ​តាម​អន​ឡាញ​ល្បីឈ្មោះ ដែល​ការ​ឡោម​ព័ទ្ធ​នេះ មាន​បំណង​ឃាត់ខ្លួន​លោកស្រី​ឧកញ៉ា តាម​ដីកាតែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ពុំ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ដោយ​សង្ស័យ​ថា លោកស្រី​ឧ​ញ៉ា​រូប​នោះ​បាន​គេចខ្លួន​បាត់​ទៅ​ហើយ ។ ~ ~ ហេតុការណ៍​នោះ បាន​កើតឡើង​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៣​និង​៣០​នាទី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បុរី​មូ​ន​ថោ​ន (MOON TOWN) ក្នុងភូមិ​គោក​ចំបក់ …

ហួសចិត្ត !!! ខំខ្ចីលុយទិញឡានអោយប្រពន្ធចុងក្រោយប្រពន្ធលេងមួយក្បាច់ធ្ងន់ករ………….

ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខំខ្ចីលុយធនាគារទិញឡានអោយប្រពន្ធនៅស្រុកខ្មែរទុក្ខជិះបែរជាប្រពន្ធទិញហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងរួចលួចលក់បាត់ ករណីនេះកើតឡើងនៅ ភូមិព្រិច សង្កាត់ រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ។ចំពោះករណីនេះដែរប្អូនប្រុសពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េបានស្នើសុំសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីនេះផងព្រោះគាត់នៅឆ្ងាយនិងមានឪពុកម្ដាយចាស់ៗមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេសូមអរគុណ។ ~ ~ Post Views: 251

ប្រាប់គេថានៅពេញក្រមុំ!!!ស្រាប់តែបែកធ្លាយរួបភាពចាប់សូដន់ស្រីស្អាតហើយនាងក៏និយាយថា…

ប្រទេសវៀតណាម៖ មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយដោយសារតែថ្មីៗនេះបានបែកធ្លាយ នូវរូបថតអាថ៌កំបាំងបង្ហាញពី ដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរសម្រស់ទាំងស្រុង របស់Gamer ស្រីរូបស្រស់ល្បីពេញOnline ដែលមានឈ្មោះថា Kieu Ahn Hera។ ~ រឿងហេតុដំបូងគឺកើតចេញ ពីការស្ងប់ស្ងាត់បាត់មួយរយៈរបស់ស្រីស្រស់រូបនេះ ពីពិភពហ្គេម ប៉ុន្តែក្រោយពីកន្លងផុតមិនប៉ុន្មានខែ នាងក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មី ជាមួយនឹងមុខមាត់ថ្មី ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលាន់មាត់ភា្ញក់ផ្អើល សឹងតែមើលនាងមិនស្គាល់គ្រប់គ្នា ដោយសារតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងគួរឲ្យទាក់ទាញ។ ~ ~ ដោយឡែក ត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ រូបថតអាថ៌កំបាំងក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែ …

គាំងប្រដាប់គិតYoutuber ហើយបើContent ស្អីនឹងល្បីរហូតដល់4M Views ដោយគ្រាន់តែ…

ឥណ្ឌូនេស៊ី៖បុរស់ម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូរ របស់ខ្លួនក្នុង​ Youtube ដោយមិនធើ្វអ្វីសោះជាង ២ម៉ោង ទទួលបាន អ្នកបានទស្សនារហូតដល់ជាង 4លាននាក់ (4 Million Views)។ បុរសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានថតវីដេអូររបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល២​ម៉ោង ២០នាទី​ ៥២ វិនាទី ហើយផុសចូលទៅក្នុងយូធូប(Youtube) ដោយមិនធ្វើអ្វីសោះហើយចំនងជើងថា ​​“2 JAM Nggak ngapa-ngapain”ដែលមានន័យថា “ចំណាយពេល២ ម៉ោងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់”។រឿងដែលមិនគួអោយជឿនុះគឺថាមានអ្នកទស្សនារហូតដល់ជាង ៤លាន នាក់​(4 …

ថាមែនៗ !!! ក្រោយឈ្លោះគ្នាផ្អើលហ្វេសប៊ុក LoveRiya និង ប្រូសូនី Live វីដេអូ២នាក់នៅលើ គ្រែយ៉ាងស្វីត…….

ភ្នំពេញ ៖ ក្រោយពីកាឈ្លោ​ះគ្នា LoveRiya និង ប្រូសូនី​តាមរយៈការបង្ហោះវិដេអូ ឬ រូបភាព តែពេលនេះ LoveRiya និង ប្រូសូនី Live វីដេអូ២នាក់នៅលើ​ គ្រែយ៉ាងស្វីត។ ជាការពិតណាស់បើនិយាយដល់អ្នកមេម៉ាយ រូបស្រស់ Love Riya ដែលរាល់ថ្ងៃនេះ អ្នកនាង បានរក ឃើញអ្នកស្អំបេះដូងហើយគឺប្រូសូនី ដែលបងប្អូនតែងតែឃើញ លោកជាមួយអ្នកនាង …

ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រលះក្រោយ! គូរស្នេហ៍មួយគូរស៊ូទ្រាំនៅជាមួយគ្នាតាំងពីក្ររហូតដល់មានប្រាក់រាប់មុឺនដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ មានការផ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម តាមការយោងទៅតាមអាខោន Facebookមួយមានឈ្មោះថា Keo Dyna លោក​​ Dyna​​​ បានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីតែមានន័យហើយគួរអោយសរសើរមួយថា “ការផ្លាស់ប្តូរជីវិត ពេលខ្ញុំមានលុយតែ2000៛ក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំ ពេលខ្ញុំមាន10000$/ខែក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំអគុណដល់គូរជីវិត”។ នេះបានសំដៅទៅលើរឿងដែលគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រឿងលំបាកជាច្រើនជាមួយគ្នាដែលមាននារីដែលមានឈ្មោះថា “Sok Cheatey” ជាប្រពន្ធ លោកបានបន្តទៀតថាប្រពន្ធរបស់លោកជានារីដែលចេះជួយធុរះប្តីណាស់ ហើយអត់ធុនជាមួយគ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកជាមួយគ្នាជាច្រើន។ រឿងដែលលោក Dyna សរសើរមិនដាច់ពីមាត់គឺត្រង់ថាភរិយារបស់លោកទ្រាំគ្រប់យ៉ាងជាមួយលោកបាន តាំងពីលោកមានប្រាក់ត្រឹម ជាង២០០០ដុល្លារ រហូតដល់ លោក …

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔